Procedury bezpieczeństwa w SP88 w związku z Covid-19 
     

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Program Wewnątrzszkonego Systemu Doradztwa Zawodowego

Regulamin przebywania w budynku SP rodziców/opiekunów i osób postronnych

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Oddziału Przedszkolnego

Regulami pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej w okresie pandemii Covid-19

Regulamin świetlicy socjoterapeutycznej

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin stołówki szkolnej w okresie pandemii Covid-19

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin korzystania z darmowych podręczników,

materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce

oraz za szczególne osiągnięcia sportowe

Regulamin organizowania wycieczek

Regulamin pracowni komputerowej

Regulamin pracowni chemicznej

Regulamin pracowni fizycznej

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

Regulamin korzystania z sali korekcyjnej

Regulamin korzystania z siłowni szkolnej

Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego

Regulamin szkolnego placu zabaw

Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej

Procedura korzystania z siłowni zewnętrznej

Procedury dotyczące monitoringu wizyjnego