ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2023/2024

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA NA STRONIE GDAŃSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ OD 1 MARCA 

https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

Do klasy pierwszej dzieci:

- 7-letnie (rok urodzenia 2017) obowiązek szkolny
- 6-letnie (rok urodzenia 2018) na wniosek rodzica jeżeli dziecko korzystało z wych. przedszkolnego  albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej

Rekrutacja - Gdańska Platforma EdukacyjnaZasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

 

Rekrutacja rozpocznie się 1 marca 2024 roku o godzinie 12.00,

i trwa do 15 marca 2024 r., do godz.16.00

 

Przed 1 marca 2024 roku nie można zalogować się do powyższego systemu.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń

 

Rodzic/opiekun prawny kandydata do oddziału przedszkolnego

- wypełnia wniosek rekrutacyjny pośrednictwem strony internetowej:

 

https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

Gdańska Platforma Edukacyjna – zakładka Rekrutacja – I klasy szkoły podstawowej

 

Rodzic/opiekun prawny dziecka obwodowego  - wypełnia zgłoszenie dziecka obwodowego 

 

Rodzic/opiekun prawny kandydata spoza obwodu  - wypełnia wniosek rekrutacyjny

 

Na stronie rekrutacji elektronicznej należy zgłosić kandydaturę dziecka poprzez wybór kafelka ,,zgłoś kandydaturę”. Po wpisaniu nr PESEL dziecka oraz adresu zamieszkania i uzupełnieniu danych rodziców system wskaże szkołę obwodową. W tym miejscu rodzice potwierdzają wolę nauki dziecka w szkole obwodowej lub decydują się na udział w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły spoza obwodu (poprzez wybór odpowiedniego ,,kafelka”).

 

Wypełniony elektronicznie wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru:

- osobiście do sekretariatu

- podpisanie w systemie GPE za pomocą podpisu elektronicznego

Do wniosku rodzic dołącza dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

 oraz orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli dziecko takie posiada.

 

W dniu 27 marca 2024 r. o godzinie 15.00 zostaną podane do publicznej wiadomości

wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły.

Wyniki rodzic może sprawdzić na dwa sposoby:

- w placówce pierwszego wyboru - lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

- logując się w systemie rekrutacji elektronicznej. 

 

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia kandydata do szkoły

Kandydat z listy zakwalifikowanych do danej szkoły zostaje przyjęty do tej szkoły, jeżeli rodzic

w terminie od 3 kwietnia 2024 r. od godz. 8.00 do 10 kwietnia 2024 r. do godz. 16.00 potwierdzi wolę przyjęcia kandydata,

przekazując do szkoły oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole (załącznik nr 1 do wniosku).

 

Podpisane oświadczenie woli rodzice przekazują do szkoły na jeden z niżej wymienionych sposobów:

- dostarczają osobiście do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany

- podpisują w systemie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej za pomocą podpisu elektronicznego.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w szkole.